Maastricht, 15 februari 2008


Aan : Het college van burgemeester en wethouders
         van Maastricht.

Marktcomité
Secretariaat
Markt 34b
Maastricht.Geacht College,

Nu het stadsbestuur binnenkort het beleid zal bijstellen over plaatsaanduiding, spreiding, tijdsduur en soort evenement in de binnenstad, hebben wij als Marktcomité ons onlangs beraden waar wij naar toe willen met de Markt.
Wij hebben daartoe de mening gevraagd van bewoners en ondernemers op en rondom de Markt tijdens een symposium op 29 januari  j.l.. Zowel niet-leden als leden waren daarbij aanwezig.

In hetgeen verder volgt mogen wij u onze visie - met daarin geïntegreerd al hetgeen tijdens het symposium werd ingebracht - presenteren.

Wij beginnen echter met een korte terugblik naar het recente verleden.

In december 2005 publiceerde het Marktcomité haar nota “Ruimte voor de Markt”
Aanleiding tot het opstellen van die nota was de vrijgekomen ruimte op de Markt.
Het plein werd immers autovrij.
In de nota gaf het Marktcomité een voorzet voor het invullen van die vrije ruimte.
Begin januari 2006 is de nota aangereikt aan het college van burgemeester en wethouders en vervolgens werd het stuk op 14 februari 2006 behandeld in de vaste raadscommissie economische en sociale zaken.
De raadsfracties kenmerkten de nota als een goed stuk met visie en met waardevolle ideeën.

Er zijn twee omstandigheden waarom wij de voormelde nota in herinnering brengen,
Dat zijn :
a.    het Marktcomité presenteerde toen het houden van markten als primair doel en wees in principe geluidsoverlast veroorzakende evenementen af.
b.    recente maatschappelijke discussies lijken de juistheid van de onder a vermelde uitgangspunten te bevestigen.


Wat wil het Marktcomité nu met de Markt ?

Het Marktcomité wil de traditionele spilfunctie van de Markt doen herleven en wil dit in eerste instantie bereiken door;
-    het versterken van de bestaande weekmarkten
-    het toevoegen van nieuwe fysieke markten.

Concreet denken wij daarbij aan het volgende.
1.    de vrijdagmarkt dient langer open te blijven teneinde aansluiting met het hedendaagse consumentengedrag te bevorderen;
2.    de woensdagmarkt behoeft versterking en dient evenals de vrijdagmarkt langer open te blijven, het Marktcomité wil gaarne bezien welke ondersteunde rol zij daarin zou kunnen invullen; deze markt behoeft een eigen identiteit t.o.v de vrijdagmarkt.
3.    het Marktcomité organiseert tijdens de koopzondagen vanaf mei tot en met oktober een amateurkunstmarkt. Wij willen daaraan toevoegen een kwalitatieve antiekmarkt, maar deze markt houden op alle koopzondagen vanaf april tot en met december, als integrerend onderdeel van de antiekmarkt willen wij een “taxatie op locatie” organiseren overeenkomstig het Avro programma “tussen kunst en kitch”
4.    wij willen een weekmarkt introduceren van streek-, hoeve- en biologische producten op de donderdag ( de media en wijzigend consumentengedrag wijzen erop dat zo'n markt levensvatbaar is)
5.    het Marktcomité wil de volgende jaarmarkten houden c.q. behouden :
-    de antiekmarkt op Hemelvaartsdag.
-    een jaarmarkt onder de naam van “Minckelersmarkt” of “Minckelersbraderie” die 's avonds overgaat naar een lichtjesmarkt.
-    periodiek een postzegel- en oude muntenmarkt of (ruil)beurs.
-    een warenmarkt op 1 mei en op 3 oktober (beide dagen waarop veel buitenlanders de stad bezoeken, terwijl er dan geen entertainment is)

Hiermee hebben wij aangegeven hoe het plein naar onze mening door het houden van fysieke markten, versterkt kan worden.
Niet onbelangrijk daarbij is dat een en ander realiseerbaar is:
-    binnen een aanvaardbare tijdspanne.
-    met min of meer overzienbare en overbrugbare kosten.

Wat willen wij verder op de Markt?
-    een jaarlijks concert van Beppie Kraft.
-    een jaarlijks terrassenfeest in de aanvang van het terrassenseizoen.
-    de jaarlijkse Inkom
-    dance Tour

De Inkom en Dance Tour veroorzaken geluidsoverlast maar zijn inmiddels diverse jaren met de stad en met de Markt verbonden.
Het in 2007 op de Markt georganiseerde evenement “Bruis”dient naar onze mening niet in de binnenstad te worden gehouden.
Naast geluidsoverlast is dit een te eenzijdig evenement dat geen breed maatschappelijk draagvlak heeft. ( de bewoners hebben ons hierop aangesproken )

Wij zijn van mening dat evenementen die in de binnenstad worden gehouden en die duidelijk invloed hebben op de leef- en woonomgeving qua geluid e.d. een brede maatschappelijke acceptatiegraad moeten hebben en bovendien van topkwaliteit moeten zijn.

Bij het concert van Beppie Kraft is topkwaliteit verbonden met een breed diepdoorvoelde volksaard.
Omdat te zijner tijd bij de beraadslagingen van het Stadsbestuur deze punten waarschijnlijk van  grote betekenis zullen zijn achten wij het juist op deze plaats de opmerkingen en wensen te vermelden die met name de bewoners tijdens het symposium hebben gemaakt ;
-    geluidsoverlast veroorzakende evenementen weren of in ieder geval strak maximeren tot enkele;
-    geen kermissen op de Markt
-    evenementen met dranghekken afwijzen
-    weekmarkten later laten beginnen  i.v.m nachtrust omwonende.
-    weekmarkten nimmer laten verhuizen

Uiteraard wil het Marktcomité de volgende evenementen behouden en zo mogelijk verder uitbouwen;
-    het uitroepen van Prins Carnaval en uitbreiding van evenementen in het teken van carnaval.
-    De Stertocht van muziekkorpsen (2008 op 30 mei) en het aansluitende defilé op de Markt in samenwerking met de Muziekverenigingen verder uitbouwen.
-    De Bavariaronde c.q Ridderronde behouden
-    Op 30 april een vast evenement in het teken van de Oranjefeesten.  
-    Een Europese manifestatie rondom de 15e september c.q in combinatie met een Burgerzindag.

Tot zover een opsomming van markten en evenementen die het Marktcomité wil (mede) organiseren c.q wil behouden.

Wij willen in het navolgende motiveren waarom het Marktcomité het behouden van markten zo sterk wil bevorderen.
1.    de economische betekenis van markten niet alleen voor de marktkooplieden, maar evenzeer voor de winkels en de horeca.
Onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft de economische verwevenheid tussen markten en (omliggende) winkels en horeca aangetoond.
2.    markten hebben een hoge acceptatiegraad bij de ondernemers maar zeker ook bij de bewoners.
3.    markten die structureel/frequent op vaste dagen worden gehouden raken tot ver in de regio bekend.
4.    markten veroorzaken geen noemenswaardige overlast voor de leefomgeving.
5.    markten hebben een recreatieve waarde, zij betekenen stil entertainment voor de bezoekers, flankerend entertainment is daarbij heden ten dage wel te overwegen.
6.    markten betekenen (ook in de week) een verlevendiging van de binnenstad, waarmee de concurrentie aangegaan wordt met outlet centra en met (meubel) boulevards.
7.     markten leggen hoegenaamd geen claim op de overheid; niet wat politietoezicht betreft en ook anderszins niet.
8.    de zuiderse sfeer van Maastricht wordt ermee versterkt.

Eerder in deze brief hebben wij reeds aangegeven dat naar ons oordeel geluidsoverlast veroorzakende evenementen in de binnenstad alleen aanvaardbaar zijn als topkwaliteit gepaard gaat met een brede maatschappelijke acceptatie.
Het al of niet toelaten van evenementen met een hoog D.B (A) in de binnenstad (klankkast) en dus ook op de Markt dient bezien te worden tegen dat licht. Breed draagvlak en topkwaliteit.        


Topkwaliteit alleen is dus onvoldoende.
(wij mogen in dit verband tevens wijzen op de appartementen aan de Gubbelstraat, aan de Hoenderstraat en in het SNS kantoor die binnenkort gerealiseerd respectievelijk bewoond zullen worden)Wij besluiten deze brief met het uiten van een noodkreet over de aankleding van de Markt.
Deze is van een niveau de Markt (en dus ook de stad) onwaardig.
Als voorbeeld noemen wij de aanstraling van het stadhuis. ( het witte licht past niet bij de warmte van Maastricht )

In grote lijnen hebben wij hiermee aangegeven waar wij naar toe willen met de Markt.

Met de hulp van het stadsbestuur kunnen wij zorgen voor een betere spannende huisstijl op de Markt.

Met uw hulp kunnen we de Markt profileren als het vertrekpunt voor een schitterend uitje Maastricht, met ambiance voor winkelen, terrasjes, cultuur, eten en drinken.
Wij zijn van mening dat deze uitgangspunten passen binnen de beleidsvisie 2030 van het stadsbestuur.

Wij danken u zeer voor uw aandacht en zien uw reacties met belangstelling tegemoet.


Het Marktcomité,


De secretaris,                        de voorzitter,
Walter Cornips                    Gerard van Rens